2013-03-04

ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 2 от 4 март 2013 г. за избор на председател на Конституционния съд на Република България

Конституционният съд в състав: Заместващ председател: Цанка Цанкова, и членове: Димитър Токушев, Благовест Пунев, Пламен Киров, Красен Стойчев, Стефка Стоева, Румен Ненков, Кети Маркова, Георги Ангелов, Борис Велчев, Анастас Анастасов, Гроздан Илиев
Като взе предвид резултата от извършения на 4 март 2013 г. избор на председател на Конституционния съд на Република България, съгласно чл. 147, ал. 4 от Конституцията на Република България и чл. 7, ал. 3 от Закона за Конституционен съд

ОПРЕДЕЛИ:

 

ОБЯВЯВА за избран за председател на Конституционния съд на Република България ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ТОКУШЕВ.

 

Определението да се обнародва в Държавен вестник.

ЗАМЕСТВАЩ ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ц.Цанкова