2013-09-16
24 септември 2013 г. (вторник) от 10.00 часа

 1. Конституционно дело № 18/2013 г. по искане на група народни представители от 42-то Народно събрание за установяване несъвместимост и прекратяване пълномощията на Иван Валентинов Иванов но основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конституцията на Република България.
Делото е допуснато за разглеждане по същество. Представено е допълнително определение от докладчика по делото - съдия Кети Маркова.

 

 


2. Конституционно дело № 19/2013 г. по искане на група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност на Решение на 42-то Народно събрание от 04.07.2013 г. (обн. ДВ, бр. 60 от 2013 г.), за предсрочно прекратяване мандата на управителя на здравноосигурителната каса Пламен Цеков, на основание чл. 19, ал. 4, т. 3 от Закона за здравното осигуряване.
Делото е във фаза по допустимост. Докладчик – съдия Георги Ангелов.

 

 


3. Конституционно дело № 15/2013 г. по искане на група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване изцяло за незаконни изборите за народни представители за 42-то Народно събрание, проведени на 12 май 2013 г.
Представено е определение за назначаване на вещи лица по делото. Докладчик – съдия Пламен Киров.

 

 


4. Конституционно дело № 16/2013 г. по искане на група народни представители от 42-то Народно събрание за установяване несъвместимост и прекратяване пълномощията на Делян Пеевски на основание чл. 72, ал. 1, т. 3 от Конституцията на Република България.
Делото е във фаза за решаване по същество. Докладчик – съдия Румен Ненков.

 

 26 септември 2013 г. (четвъртък) от 10.00 часа

 

 1. Конституционно дело № 6/2013 г. по искане на група народни представители от 42-то Народно събрание за обявяване противоконституционност и несъответствие с общопризнатите норми на международното право и международните договори, по които България е страна, на чл. 26, т. 3 и чл. 59 ал. 2, т. 3 от Закона за радиото и телевизията.
Делото е във фаза за решаване по същество. Докладчик – съдия Благовест Пунев.

 


2. Конституционно дело № 17/2013 г. по искане на група народни представители от 42-то Народно събрание за тълкуване на чл. 72 от Конституцията на Република България.
Делото е във фаза по допустимост на искането. Докладчик – съдия Красен Стойчев.

 


3. Конституционно дело № 20/2013 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване налице ли е несъответствие на чл. 10, ал. 1 във връзка с чл. 13 и чл. 24 от Закона за местните данъци и такси с разпоредбата на чл. 60, ал. 1 от Конституцията, в контекста на чл. 1 от Допълнителния протокол към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи.
Делото е във фаза по допустимост на искането. Докладчик – съдия Борис Велчев.