2023-12-21

Председателят на Конституционния съд на Република България г-жа Павлина Панова и изпълнителните директори на Българска банка за развитие (ББР) г-н Илия Караниколов и г-н Цанко Арабаджиев подписаха договор за покупко-продажба на недвижим имот – сграда и прилежащия към нея терен, на бул. „Цар Освободител“ №2.

Договорът е в изпълнение на Решение №899 на Министерски съвет от 15.12.2023 г., с което се възлага на председателя на Конституционния съд да сключи договор за покупка на имот в полза на държавата, собственост на Българска банка за развитие.

От датата на придобиването му и вписването в публичните регистри имотът става публична държавна собственост и в изпълнение на Постановление на Министерски съвет №311 от 15.12.2023 г. се предоставя за упражняване на дейността на Конституционния съд на Република България, поради което след официалното подписване на договора изпълнителните директори на ББР символично връчиха ключа от сградата на председателя на Конституционния съд.