2023-06-27

По повод разпространявана днес от някои медии невярна информация, Конституционният съд уточнява:

Съдът не е разглеждал конституционно дело № 9 от 2023 г. и не се е произнасял по допустимостта на искането на главния прокурор за тълкуване на чл. 130 от Конституцията.

Днес, 27 юни, Съдът допусна за разглеждане конституционно дело № 10 от 2023 г. по искане на главния прокурор за установяване на противоконституционност на разпоредби от НПК, ЗСВ и ПЗР на ЗИДНПК (в сила от 6 юни 2023 г.), докладвано от съдия Красимир Влахов.

В същото заседание Съдът разгледа конституционно дело № 11 от 2023 г., образувано на 16 юни 2023 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд, и реши да го присъедини към конституционно дело № 9 от 2023 г. поради съществено сходство в предмета на поставените тълкувателни въпроси. По двете дела за докладчик е определен съдия Атанас Семов. Произнасянето по допустимостта на двете тълкувателни искания предстои.

Определенията са приети единодушно.