2023-04-25

Към настоящия момент Конституционният съд не е провел заседание за обсъждане по същество, насрочено за 25.04.2023 г. от 13:30 ч., и не е приел краен акт по к.д. № 18/2022 г.

С Определение №9 от 15.11.2022 г. по к.д. №18/2022 г., Конституционният съд само е допуснал за разглеждане по същество искането на Министерския съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 145, ал. 1, т. 3 в частта относно думите „ и действия“ и „ и ревизии“, и т. 6 в частта относно думите „или друго закононарушение“ от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп., бр. 62 от 05.08.2022 г.).