30-09-2021

Конституционният съд ще проведе заседание на 12.10.2021 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

         1. Конституционно дело №14/2020 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл.12, ал.7 от Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр.77 от 9 август 2002 г., последно изм., ДВ, бр.98 от 27 ноември 2018 г.).

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Марияна Карагьозова-Финкова

 

2. Конституционно дело № 18/2021 г. по искане на петдесет и пет народни представители от 46-ото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 129 от 10.05.2021 г. (обн., ДВ, бр.39 от 12.05.2021 г.) на президента на Република България в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков.

Приемане на представените доказателства по делото.

Докладчик: съдия Таня Райковска