30-09-2021

Конституционният съд ще проведе заседание на 07.10.2021 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1.               Конституционно дело № 5/2021 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 138, т. 5 от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 7. 8. 2007 г., посл. изм. и доп., бр. 16 от 23. 2. 2021 г., ЗСВ); чл. 13, ал. 1 (в частта „при главния прокурор“), ал. 2 и ал. 4; чл. 14, ал. 1, ал. 2, ал. 3, т. 2, т. 3 (в частта, „когато това е разпоредено от главния прокурор“) и т. 4; чл. 14в и чл. 14д, ал. 3 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство (обн. ДВ, бр. 103 от 23. 11. 2004 г., в сила от 24. 5. 2005 г., посл. изм., бр. 16 от 23. 2. 2021 г., ЗЗЛЗВНП).

 

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Атанас Семов