30-09-2021

Конституционният съд ще проведе заседание на 05 октомври 2021 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1.               Конституционно дело № 12/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изречение второ от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК) (обн., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., посл. изм., ДВ, бр. 20 от 09.03.2021 г.).

 

Делото е за разглеждане по същество.

Доклакчик: съдия Павлина Панова

 

2.               Конституционно дело № 15/2021 г. по искане на тричленен състав на четвърто отделение на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 68, ал. 1 и ал. 5, изр. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

Докладчик: съдия Марияна Карагьозова-Финкова