30-09-2021

Днес, 30 септември 2021 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 7/2021 г., с което обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 143, ал. 1, предл. второ от Закона за движение по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 80 от 24.09.2021 г.) и §63 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (обн., ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.).

Решението е прието единодушно с 11 гласа.