28-09-2021

Конституционният съд ще проведе заседание на 30.09.2021 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния допълнен дневен ред:

1. Конституционно дело № 6/2021 г. по искане на общото събрание на Гражданска колегия на Върховния касационен съд за даване на задължително тълкуване на чл. 6, ал. 2 и чл. 46, ал. 1 от Конституцията, във връзка с отговор на следния въпрос: Как следва да се разбира понятието „пол“, използвано в Конституцията, и има ли то смисъл, различен от биологичен пол?

 

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Красимир Влахов

 

2. Конституционно дело № 7/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България  за установяване на противоконституционност на чл. 143, ал. 1, предл. второ от Закона за движение по пътищата (Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., посл. изм. и доп., бр. 23 от 19.03.2021 г.) и на § 63 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.).

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова

 

3.   Конституционно дело № 10/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 234г, ал. 3 в частта „независимо чия собственост е”, чл. 242, ал. 8 в частта „и когато не е собственост на дееца”, чл. 280, ал. 4 в частта „или му е предоставено доброволно” и чл. 281, ал. 3 в частта „или му е предоставено доброволно” от Наказателния кодекс (Обн. ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., посл. изм. бр. 9 от 2.02.2021 г.).

 

 Делото е за разглеждане по същество.

            Докладчик: Таня Райковска