23-09-2021

Конституционният съд ще проведе заседание на 28.09.2021 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния допълнен дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 10/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 234г, ал. 3 в частта „независимо чия собственост е”, чл. 242, ал. 8 в частта „и когато не е собственост на дееца”, чл. 280, ал. 4 в частта „или му е предоставено доброволно” и чл. 281, ал. 3 в частта „или му е предоставено доброволно” от Наказателния кодекс (Обн. ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., посл. изм. бр. 9 от 2.02.2021 г.).

 

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Таня Райковска

 

2. Конституционно дело № 12/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изречение второ от Наказателно-процесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., посл. изм. бр. 20 от 9.03.2021 г.).

 

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Павлина Панова

 

3. Конституционно дело № 8/2021 г. по искане на народни представители от 45-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 22 април 2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн., ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.) и за даване на задължително тълкуване на чл. 86 във връзка с чл. 84 и чл. 85, във връзка с чл. 111, ал. 3, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 8 от Конституцията на Република България, във връзка със следното тълкувателно питане: „Допустимо ли е с решение на Народното събрание временно да се спира изпълнението на установени от Конституцията и развити в законите правомощия на президента, изпълнителната власт, включително и когато Министерският съвет изпълнява функциите си в условията на чл. 111, ал. 3 от Конституцията, други държавни органи, установени от основния ни закон и съдебната власт?”.

 

Делото е за разглеждане по същество.

Докладчик: съдия Константин Пенчев