14-09-2021

Днес, 14 септември 2021 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на oмбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 в частта „пожизнено" от Кодекса за социално осигуряване (Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., посл. изм., бр. 21 от 12.03.2021 г.).

Определението е прието единодушно. На заседанието присъстваха 11 съдии.