14-09-2021

Днес, 14 септември 2021 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 194, ал. 4, т. 1 от Закона за водите (Изм. - ДВ, бр. 58 от 2015 г.).

Определението е прието единодушно. На заседанието присъстваха 11 съдии.