09-09-2021

Днес, 9 септември 2021 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на § 1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността(обн., ДВ, бр. 46 от 2006 г., посл. доп., ДВ, бр. 18 от 2020 г.) и на § 2 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за собствеността (обн. ДВ, бр. 7 от 2018 г.).

 

Определението е прието единодушно. На заседанието присъстваха 10 съдии.