07-09-2021

Конституционният съд ще проведе заседание на 09.09.2021 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

         1. Конституционно дело № 16/2021 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на § 1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността, обнародван в ДВ, бр. 105 от 2006 г., посл. доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г. и на § 2 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за собствеността, обн. ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 31.12.2017 г.

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

Докладчик: съдия Константин Пенчев

 

2. Конституционно дело № 17/2021 г. по искане на Министерски съвет за даване на задължително тълкуване на чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България във връзка с отговор на въпроса: „В правомощията на министъра на правосъдието по чл. 130в, т. 3 от Конституцията на Република България включва ли се възможността да прави предложение за предсрочно освобождаване от длъжност на председателя на Върховния касационен съд, на председателя на Върховния административен съд и на главния прокурор по чл. 129, ал. 3, т. 5 от Конституцията?“.

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

Докладчик: съдия Филип Димитров

 

3. Конституционно дело № 18/2021 г. по искане на народни представители от 46-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Указ № 129 на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 12 май 2021 г. (обн. ДВ, бр. 39/2021 г.), в частта, с която за служебен министър на икономиката е назначен Кирил Петков Петков.

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

Докладчик: съдия Таня Райковска