07-09-2021

Конституционният съд ще проведе заседание на 14.09.2021 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 13/2021 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 194, ал. 4, т. 1 от Закона за водите.
         

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Атанас Семов

 

2. Конституционно дело № 14/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 в частта „пожизнено" от Кодекса за социално осигуряване.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Красимир Влахов

 

3. Конституционно дело № 19/2021 г. по искане на главния прокурор на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредби от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание (обн. ДВ, бр. 65/06.08.2021 г.).

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Надежда Джелепова