07-09-2021

Конституционният съд ще проведе заседание на 23.09.2021 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 7/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България  за установяване на противоконституционност на чл. 143, ал. 1, предл. второ от Закона за движение по пътищата (Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., посл. изм. и доп., бр. 23 от 19.03.2021 г.) и на § 63 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.).

 

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова

 

2. Конституционно дело № 8/2021 г. по искане на народни представители от 45-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение на Народното събрание от 22 април 2021 г. за налагане на мораториум върху определени действия на държавните органи (обн., ДВ, бр. 34 от 23.04.2021 г.) и за даване на задължително тълкуване на чл. 86 във връзка с чл. 84 и чл. 85, във връзка с чл. 111, ал. 3, във връзка с чл. 4, ал. 1 и чл. 8 от Конституцията на Република България, във връзка със следното тълкувателно питане: „Допустимо ли е с решение на Народното събрание временно да се спира изпълнението на установени от Конституцията и развити в законите правомощия на президента, изпълнителната власт, включително и когато Министерският съвет изпълнява функциите си в условията на чл. 111, ал. 3 от Конституцията, други държавни органи, установени от основния ни закон и съдебната власт?”.

 

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Константин Пенчев