07-09-2021

Конституционният съд ще проведе заседание на 28.09.2021 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 10/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 234г, ал. 3 в частта „независимо чия собственост е”, чл. 242, ал. 8 в частта „и когато не е собственост на дееца”, чл. 280, ал. 4 в частта „или му е предоставено доброволно” и чл. 281, ал. 3 в частта „или му е предоставено доброволно” от Наказателния кодекс (Обн. ДВ, бр. 26 от 2.04.1968 г., посл. изм. бр. 9 от 2.02.2021 г.).

 

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Таня Райковска

 

2. Конституционно дело № 12/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изречение второ от Наказателно-процесуалния кодекс (Обн., ДВ, бр. 86 от 28.10.2005 г., посл. изм. бр. 20 от 9.03.2021 г.).

 

Делото е за обсъждане.

Докладчик: съдия Павлина Панова