22-07-2021

 

Днес, 22 юли 2021 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 16/2021 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на §1, ал. 1 от Закона за допълнение на Закона за собствеността, обнародван в ДВ, бр. 105 от 2006 г., посл. доп. - ДВ, бр. 18 от 2020 г. и на § 2 от Заключителните разпоредби към Закона за изменение на Закона за собствеността, обн. ДВ, бр. 7 от 2018 г., в сила от 31.12.2017 г.

 

Докладчик по делото е съдия Константин Пенчев.