05-07-2021

 

Днес, 05 юли 2021 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 14/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за обявяване на противоконституционност на чл. 68а, ал. 1, изр. 2 в частта „пожизнено" от Кодекса за социално осигуряване (Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г., посл. изм., бр. 21 от 12.03.2021 г.).

Докладчик по делото е съдия Красимир Влахов.