02-07-2021

 

Днес, 2 юли 2021 г., Конституционният съд в пълен състав се произнесе с решение по конституционно дело № 9 от 2021 г., с което обяви за противоконституционна разпоредбата на § 64 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 36 от 1. 5. 2021 г.) и отхвърли искането за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 46, чл. 47, чл. 51, ал. 1 и ал. 3, чл. 60, ал. 2, чл. 61, ал. 7, чл. 212, ал. 5, чл.  206, ал. 1 и ал. 3, чл. 208, ал. 1, чл. 209, ал. 3, изречение второ, чл. 213а, ал. 4 в частта: „20“, чл. 281, ал. 4, чл. 335, ал. 3 от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19 от 5. 3. 2014 г., последно  изм. и доп. ДВ, бр. 36 от 1. 5. 2021 г.) и на разпоредбата на § 63 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 36 от 1. 5. 2021 г.).

Решението e прието единодушно, освен относно чл.  206, ал. 1 и чл. 208, ал. 1 ИК (с особено мнение на петима съдии), чл. 209, ал. 3, изречение второ ИК (с особено мнение на един съдия) и чл. 212, ал. 5 ИК в частта „избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели“ (с особено мнение на трима съдии).