29-06-2021

 

Днес, 29.06.2021 г., Конституционният съд допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и на чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“ от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., посл. изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г.).

 

Определението е прието единодушно.