23-06-2021

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 29.06.2021 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1.     Конституционно дело № 10/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 234г, ал. 3 в частта „независимо чия собственост е”, чл. 242, ал. 8 в частта „и когато не е собственост на дееца”, чл. 280, ал. 4 в частта „или му е предоставено доброволно” и чл. 281, ал. 3 в частта „или му е предоставено доброволно” от Наказателния кодекс.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Таня Райковска

 

2.     Конституционно дело № 11/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 в частта „в териториите със средно и високо застрояване, както и“ от Закона за устройство на територията.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Надежда Джелепова

 

3.     Конституционно дело № 12/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 64, ал. 2, изречение второ от Наказателно-процесуалния кодекс.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Павлина Панова