04-06-2021

Днес, 4.06.2021 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 11/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 148, ал. 16 и чл. 178, ал. 3, т. 5 от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 2.01.2001 г., посл. изм. и доп., бр. 21 от 12.03.2021 г.).

 

Докладчик по делото е съдия Надежда Джелепова.