20-05-2021

Днес, 20 май 2021 г., Конституционният съд единодушно допусна за разглеждане по същество искането на омбудсмана за установяване на противоконституционност на чл. 143, ал. 1, предл. второ от Закона за движение по пътищата (Обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., посл. изм. и доп., бр. 23 от 19.03.2021 г.) и на §63 от Преходните и заключителните разпоредби към Закона за автомобилните превози (ДВ, бр. 60 от 2020 г., в сила от 7.07.2020 г.).