13-05-2021

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 20.05.2021 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

         1. Конституционно дело № 5/2021 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 138, т. 5 от Закона за съдебната власт, на чл. 13, ал. 2 и на чл. 14, ал. 1, 2, 3, т. 2 и 3 ( в частта, „когато това е разпоредено от главния прокурор) и т. 4 от Закона за защита на лица, застрашени във връзка с наказателно производство, както и на свързаните с тях разпоредби от същия закон – чл. 13, ал. 1 (в частта „при главния прокурор“) и ал. 4, чл. 14в и чл. 14д, ал. 3.

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Атанас Семов

 

 

 

2. Конституционно дело № 7/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 143, ал. 1, изр. 2 от Закона за движението по пътищата и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози.

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова

 

 

 

3. Конституционно дело № 9/2021 г. по искане на народни представители от 45-то Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 46, 47, 51, ал. 1 и 3; чл. 60, ал. 2; чл. 61, ал. 7; чл. 212, ал. 5 във връзка с чл. 206, ал. 1, във връзка с ал. 3 и във връзка с чл. 208, ал. 1; чл. 206, ал. 1 и ал. 3 и чл. 208, ал. 1 във връзката им с чл. 271; чл. 209, ал. 3 - изречение второ спрямо изречение първо; чл. 213а, ал. 4, по отношение на числото „20"; чл. 281, ал. 4 и чл. 335, ал. 3 на Изборния кодекс и § 63 и 64 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 36 от 1 май 2021 г.), като противоречащи на чл. 10 от Конституцията, за установяване на дефицити в Изборния кодекс, които въвеждат противоречие между неговата буква и принципа на чл. 4, ал. 1, предложение 1 от Конституцията, както и за установяване на евентуални нарушения на редица нови текстове в Изборния кодекс на чл. 6, ал. 2 на чл. 11, ал. 1, както и колизия с чл. 1, ал. 1 от Конституцията.

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Филип Димитров