11-05-2021

 

Днес, 11 май 2021 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 15/2020 г., с което обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 28, ал. 1, изречение първо относно думите „или на равна по степен” и чл. 50, ал. 2 относно думите “или на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт” от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.) и отхвърли искането за обявяване за противоконституционни на разпоредбите на чл. 28, ал. 1, изречение второ и чл. 50, ал. 1 от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 16 от 23.02.2021 г.).

 

Съдия Георги Ангелов остана на особено мнение по разпоредбите на чл. 28, ал. 1, изречение второ и чл. 50, ал. 1 от Закона за съдебната власт. Съдиите Борис Велчев и Красимир Влахов останаха на особено мнение по разпоредбата на чл. 50, ал. 1 от Закона за съдебната власт.