07-05-2021

 

Днес, 7 май 2021 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 9/2021 г. по искане на 66 народни представители за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 46, 47, 51, ал. 1 и 3; чл. 60, ал. 2; чл. 61, ал. 7; чл. 212, ал. 5 във връзка с чл. 206, ал. 1, във връзка с ал. 3 и във връзка с чл. 208, ал. 1; чл. 206, ал. 1 и ал. 3 и чл. 208, ал. 1 във връзката им с чл. 271; чл. 209, ал. 3 - изречение второ спрямо изречение първо; чл. 213а, ал. 4, по отношение на числото „20"; чл. 281, ал. 4 и чл. 335, ал. 3 на Изборния кодекс и § 63 и 64 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 36 от 1 май 2021 г.), като противоречащи на чл. 10 от Конституцията, за установяване на дефицити в Изборния кодекс, които въвеждат противоречие между неговата буква и принципа на чл. 4, ал. 1, предложение 1 от Конституцията, както и за установяване на евентуални нарушения на редица нови текстове в Изборния кодекс на чл. 6, ал. 2 на чл. 11, ал. 1, както и колизия с чл. 1, ал. 1 от Конституцията.

 

Докладчик по делото е съдия Филип Димитров.