20-04-2021

Конституционният съд ще проведе заседание на 29.04.2021 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1. Конституционно дело № 14/2020 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие (обн., ДВ, бр. 77 от 9 август 2002 г., последно изм., ДВ, бр. 98 от 27 ноември 2018 г.).

 

 

 

Делото е за обсъждане.

 

Докладчик: съдия Мариана Карагьозова-Финкова

 

 

 

2. Конституционно дело № 6/2021 г. по искане на Общото събрание на гражданската колегия на Върховния касационен съд за тълкуване на чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 1, 2, 4, чл. 6, ал. 2, чл. 14, чл. 13, ал. 3, чл. 32, ал. 1, чл. 46 и чл. 47 от Конституцията на Република България и за установяване дали съответства на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на чл. 7 от Хартата на основните права на Европейския съюз понятието „пол“, възприето от Конституцията, по следните въпроси:

 

1. Какво е обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията, и има ли то самостоятелно психологическо и/ или социално изражение, различно от биологичното?

 

2. Как е решен на конституционно ниво въпросът за баланса между понятието „пол“, възприето от върховния закон, и правото на личен живот по чл. 32, ал. 1 от Конституцията в аспекта на възможността държавните органи на Република България да зачетат последиците от личната идентификация на български гражданин, който се е самоопределил към пол, различен от биологичния?

 

3. Признават ли чл. 5, ал. 4, а и чл. 4, ал. 3 от Конституцията на Република България предимство на чл. 8 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи, съставена в Рим на 4 ноември 1950 г. (КЗПЧОС, ратифицирана със закон - ДВ, бр. 66 от 1992 г., обн. ДВ, бр. 80 от 1992 г., изм. бр. 137 от 1998 г., попр. бр. 97 от 1999 г. и бр. 38 от 2010 г.) и на чл. 7 от Хартата на основните нрава на Европейския съюз пред обяснението на понятието „пол“, възприето от Конституцията на Република България?

 

 

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Красимир Влахов.