20-04-2021

 

Днес, 20 април 2021 г., Конституционният съд се произнесе с решение по конституционно дело № 1/2021г., с което обявява за противоконституционна разпоредбата на §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите (обнародван в ДВ, бр.102 0т 1.12.2020 г).

 

Решението е взето с десет гласа „за“  и два гласа „против“.