06-04-2021

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 20.04.2021 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1.      Конституционно дело № 1/2021 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр.102 от 01.12.2020 г.).

 

 

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

Докладчик: съдия Филип Димитров.