30-03-2021

 

Днес, 30 март 2021 г., Конституционният съд с Определение № 1/2021 г. по конституционно дело № 2/2021 г. отклони като недопустимо искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбите на чл. 4, т. 15, чл. 101, ал. 4, изречение второ, чл. 103, ал. 8 и чл. 73, ал. 3, изречение второ от Закона за мерките срещу изпиране на пари (обн., ДВ. бр. 27 от 27.03.2018 г., последно изм. и доп., ДВ, бр. 21 от 12.03.2021 г.) и прекрати производството по делото.

 

Определението е прието с 9 гласа. Съдиите Георги Ангелов, Филип Димитров и Атанас Семов останаха на особено мнение.