29-03-2021

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 30.03.2021 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния допълнен дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 15/2020 г. по искане на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 28, ал. 1, изречение първо относно думите „или на равна по степен” и изречение второ, и чл. 50, ал. 1 и ал. 2 относно думите “или на равна по степен длъжност в органите на съдебната власт” от Закона за съдебната власт (обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп., ДВ, бр. 110 от 29.12.2020 г.).

 

 

 

Делото е за обсъждане.

 

Докладчик: съдия Константин Пенчев

 

 

 

 

 

2.  Конституционно дело № 2/2021 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 4, т. 15, чл. 101, ал. 4, изр. второ, чл. 103, ал. 8 и чл. 73, ал. 3, изр. второ от Закона за мерките срещу изпиране на пари.

 

 

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Таня Райковска