19-03-2021

 

Днес, 19 март 2021 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 7/2021 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 143, ал. 1, изр. 2 и § 63 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за движението по пътищата.


Докладчик по делото е съдия Мариана Карагьозова-Финкова.