09-03-2021

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 23.03.2021 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 1/2021 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност  на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г.).

 

 

 

 Делото е за обсъждане.

 

Докладчик: съдия Филип Димитров

 

 

 

2. Конституционно дело № 11/2020 г. по искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 171, т. 1, б. „д“ и т. 2, б. „к“ от Закона за движението по пътищата (обн., ДВ, бр. 20 от 5.03.1999 г., посл. изм. и доп., бр. 60 от 7.07.2020 г.).

 

 

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

Докладчик: съдиите Георги Ангелов и Борис Велчев