16-02-2021

Днес, 16.02.2021 г., Конституционният съд разгледа к. д. № 1/2021 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност  на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите (обн., ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г.).

Делото е допуснато за разглеждане по същество с 11 на 1 гласа.