10-02-2021

Конституционният съд ще проведе заседание на 16.02.2021 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 1/2021 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите, обн., ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Филип Димитров.