01-02-2021

 

Днес,  01.02.2021 г., Конституционният съд образува к.д. № 2 по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 4, т, 15, чл. 101, ал. 4, изр. второ, чл. 103, ал. 8 и чл. 73, ал. 3, изр. второ от Закона за мерките срещу изпиране на пари (Обн, ДВ. бр. 27 от 27 март 2018 г., изм. ДВ. бр. 94 от 13 ноември 2018 г., изм. и доп. ДВ. бр. 17 от 26 февруари 2019 г., изм. ДВ. бр. 34 от 23 април 2019 г., изм. ДВ. бр. 37 от 7 май 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 42 от 28 май 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 94 от 29 ноември 2019 г., изм. и доп. ДВ. бр. 18 от 28 февруари 2020 г., изм. и доп. ДВ. бр. 69 от 4 август 2020 г.).

 

Докладчик по делото е съдията Таня Райковска.