01-02-2021

Днес,  първи февруари 2021 г., Конституционният съд образува к.д. № 1 по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на разпоредбата на § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за допълнение на Закона за задълженията и договорите, обнародван в ДВ, бр. 102 от 01.12.2020 г.

 

Докладчик по делото е съдията Филип Димитров.