12-01-2021

Конституционният съд ще проведе заседание на 19.01.2021 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

1. Конституционно дело № 14/2020 г. по искане от тричленен състав на Върховния административен съд за обявяване на противоконституционност на чл. 12, ал. 7 от Закона за биологичното разнообразие.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Мариана Карагьозова–Финкова.

 

2. Конституционно дело № 15/2020 г. по искане от Пленума на Върховния касационен съд, за установяване на противоконституционност на чл. 28 и чл. 50 от Закона за съдебната власт.

Делото е за разглеждане по допустимост.

Докладчик: съдия Константин Пенчев.