22-12-2020

Днес,  22 декември 2020 г., Конституционният съд образува конституционно дело № 15 по искане на Пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 28 и чл. 50 от Закона за съдебната власт (Обн. ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. доп. ДВ, бр. 86  от 06.10.2020 г.)

 

Докладчик по делото е съдията Константин Пенчев.