03-11-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 17.11.2020 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1. Конституционно дело № 4/2020 г. по искане от 63 народни представители от 44-то Народно събрание на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 251б, ал. 2, изречение трето, чл. 251 в, ал. 2, изречение второ, чл. 251г, ал. 5 относно думите „и в случаите по чл. 251б, ал. 2, изречение трето“ и чл. 251г1, ал. 1, изречение второ, ал. 3 и 4 относно думите „и чл. 251в, ал. 2, изречение второ“ от Закона за електронните съобщения и на свързания с тях § 51 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

 

 

 

Делото е за решаване по същество.

 

Докладчик: съдия Таня Райковска