15-10-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 20.10.2020 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния допълнен дневен ред:

 

 

 

         1. Конституционно дело № 9/2020 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на § 5 - 8 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 г., доп., ДВ, бр. 33 от 2019 г.), чл. 60а, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 2015 г., доп. ДВ, бр. 33 от 2019 г.), § 1, т.7 от допълнителните разпоредби на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 2015 г.), § 16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.), чл. 60б, ал. 1 - 3 от Закона за банковата несъстоятелност, (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 г.) и § 1, т. 9 от Допълнителни разпоредби на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 г.).

 

Заседанието е по допустимост на делото.

 

Докладчик: съдия Красимир Влахов

 

 

 

2. Конституционно дело № 12/2020 г.  по искане на президента на Република България за обявяване противоконституционност на Решение на Народното събрание за създаване на Временна комисия за разглеждане на проект за Конституция на Република България, като противоречащо на чл. 4, ал. 1, чл. 79, ал. 3, чл. 158, т. 1, чл. 159, ал. 1 и чл. 161 от Конституцията.

 

Заседанието е по допустимост на делото.

 

Докладчик: съдия Анастас Анастасов