15-10-2020

 

Днес, 15 октомври 2020 г., Конституционният съд с Определение № 2/2020 г. по конституционно дело № 10/2020 г. отклони като недопустимо искането на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 28, ал. 1 от Закона за съдебната власт (обн. – ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., изм. и доп. – ДВ. бр. 11 от 7 Февруари 2020 г.) в частта „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“ и прекрати производството по делото.

 

Определението е прието единодушно.