15-10-2020

 

Днес, 15.10.2020 г., Конституционният съд се произнесе с решение по к.д. № 2/2020 год., с което обяви за противоконституционни разпоредбите на чл. 208, ал. 1 в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - петнадесет години“ и на чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 02.01.2001 г., последно изм., ДВ, бр. 62 от 14.07.2020 г.).


 


Решението е прието с 11 гласа. Съдия Гроздан Илиев остана на особено мнение.