06-10-2020

 

 

 

 

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 15.10.2020 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния допълнен дневен ред:

 

 

 

1. Конституционно дело № 10/2020 г. по искане на пленума на Върховния касационен съд за установяване на противоконституционност на чл. 28, ал. 1 от Закона за съдебната власт (обн. – ДВ, бр. 64 от 07.08.2007 г., посл. изм. и доп. – ДВ. бр. 11 от 7 февруари 2020 г.) в частта „или с една степен по-висока от заеманата преди избора длъжност в органите на съдебната власт“.

 

Делото е за разглеждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Борис Велчев

 

 

 

2. Конституционно дело № 2/2020 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 208, ал. 1 в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - петнадесет години“ и на чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 02.01.2001 г., последно изм., ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г.).

 

Делото е за решаване по същество.

 

Докладчик: съдия Константин Пенчев