30-09-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 20.10.2020 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

         1. Конституционно дело № 9/2020 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на § 5 - 8 от Преходните и заключителни разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 г., доп., ДВ, бр. 33 от 2019 г.), чл. 60а, ал. 1 от Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 2015 г., доп. ДВ, бр. 33 от 2019 г.), § 1, т.7 от допълнителните разпоредби на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 2015 г.), § 16 от Закона за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 61 от 2015 г.), чл. 60б, ал. 1 - 3 от Закона за банковата несъстоятелност, (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 г.) и § 1, т. 9 от Допълнителни разпоредби на Закона за банковата несъстоятелност (обн., ДВ, бр. 22 от 2018 г.).

 

                 

 

                  Делото е за обсъждане по допустимост.

 

                  Докладчик: съдия Красимир Влахов