29-09-2020

 Днес, 29 септември 2020 г., Конституционният съд с Определение № 1/2020 г. по конституционно дело № 8/2020 г. отклони като недопустимо искането на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 4, ал. 3 от Закона за хазарта (обн. ДВ, бр. 26 от 30 март 2012 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 69 от 4 август 2020 г.) и на § 9 и § 10 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за хазарта (обн. ДВ, бр. 14 от 18 февруари 2020 г., в сила от 22 февруари 2020 г.) и прекрати производството по делото.

 

Определението е прието единодушно с 11 гласа.