14-09-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 24.09.2020 г. (четвъртък) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

Конституционно дело № 5/2020 г. по искане на тричленен състав на Върховния административен съд и на 63-ма народни представители от 44-тото Народно събрание за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 42, ал. 1, т. 5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (обн., ДВ, бр. 77 от 17.09.1991 г., последно изм., бр. 79 от  08.10.2019 г.).                                 

 

 

 

 

 

Делото е за решаване по същество.

 

           Докладчик: съдия Надежда Джелепова