14-09-2020

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 06.10.2020 г. (вторник) от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

         

 

Конституционно дело № 2/2020 г. по искане на Висшия адвокатски съвет за установяване на противоконституционност на чл. 208, ал. 1 в частта „а за имоти, предвидени за озеленени площи по чл. 61, ал. 4 - петнадесет години“ и на чл. 215, ал. 6 от Закона за устройство на територията (обн., ДВ, бр. 1 от 02.01.2001 г., последно изм., ДВ, бр. 21 от 13.03.2020 г.). 

 

         

 

 

 

Делото е за обсъждане.

 

          Докладчик: съдия Константин Пенчев